Monday, May 31, 2010

دونده ناکام

عکس دونده ناکاممسابقات دو و میدانی بغیر از مسائلی مانند دوپینگ یکی از کم حاشیه ترین رشته های ورزشی است، بطوری که از سری عکسهای ورزشی تعداد ناچیزی عکس در رابطه با حوادث ورزش دو و میدانی موجود است و کمتر میتوان به حادثه هایی مثل عکس دونده ناکام برخورد کرد، خودم برای اولین بار بود دونده ای رو دیدم که با مخ رفته تو دیرک آهنی، همانطور که گفتم عکسهای حادثه ای در ورزش دو کمتر یافت میشود ولی در صورت پیدا کردن تصاویر و حادثه هایی از این قبیل، در وبلاگ هزار عکس اضافه خواهد شد

No comments: