Saturday, April 17, 2010

عکسی از دهاتی ترین بانوی جهان

عکسی از دهاتی ترین بانوی جهان که همه جای صورت خود را مثل گوشهایش همانطور که در عکس میبینید سوراخ کرده و در این زمینه هم در جهان رکوردار است بهترین راه برای جلب توجه و معروف شدن چنین کارهای احمقانه است که زودتر شمارا بمقصد مشهور شدن میرساند، در این پست عکسی از دهاتی ترین بانوی جهان برای شما قرار دادم و در پست بعد هم تعدادی عکسهای جالب و خنده دار خواهم گذاشت که بزودی میتوانید تصاویر یاد شده را ببینید

No comments: