Saturday, June 12, 2010

رفتار دوستانه یوزپلنگ با آهو

رفتار دوستانه یوزپلنگ با آهوعکسها و فیلم های مستند حیات وحشی که تا کنون دیده ایم فرق بسیار زیادی با این عکس دارند و معمولآ در فیلمهای مستند حیات وحش حیوانات درنده ای همچو یوزپلنگ، ببر و شیر دشمن حیواناتی مانند آهو هستند و در تصاویر دیده ایم که گاه دسته جمعی به این نوع حیوانات حمله میکنند و تعدادی از آنها را شکار مینمایند، در این عکس مخالف صحنه هایی وجود دارد که تا کنون دیده ایم سه یوزپلنگ با رفتاری دوستانه در حال نوازش کردن آهو میباشند که چنین برخوردی از حیوانات درنده ای مثل یوزپلنگ بعید مینماید

No comments: