Wednesday, December 15, 2010

کریسمس و دختر کوچولو عکس 2011

کریسمس و دختر کوچولو عکس 2011

1 comment:

فروغ said...

سلام ممنونم از نظری که گذاشتید، اما قبول کنید که حیفه هنوز کسی رو به درستی نشناختیم به فکر فراموش شدنش بیفتیم، هنرمندی که سال ها در مناطق مرز نشین تمام دغدغه اش این بوده که مردمی را که به صورت قبیله ای زندگی می کنند از فقر و نبود امکانات نجات دهد و ترفندش تنها مستند سازی بوده اما نتوانسته طی سی سال گذشته راه به جایی ببرد و همواره به بن بست خورده را نمی توان راحت فراموش کرد! خوب عده ای از ادم ها آسوده تر از بقیه فراموش می کنند و عده ای سخت، اما خوب جدای این دو علت؛آدم ها به سببی فراموش نمی شوند، عده ای به لحاظ شرارت و تعدادی به لحاظ دانش و تعدادی نیز به جهت شجاعت. نوری زاد شجاع است و شجاعتش عامل بزرگی ست در جهت فراموش نا شدنی بودنش