Wednesday, October 6, 2010

عکس تنبل ترین مرد جهان

عکس تنبل ترین مرد جهان

1 comment:

مصطفی معراجی said...

چرا تنبل. هنرمندترین مرد جهان به نظر من.. آقا باید راه این بشر رو ادامه داد