Monday, February 22, 2010

تصویر جالب یک مار سیگاری

عکس جالب یک مار سیگاری
این سری عکس جالبی از ماری که در حال سیگار کشیدن است گذاشتم، تصویر جالب یک مار سیگاری برای اولین بار هست که در وب قرار گرفته و شخصآ خودم در هیچ فوتو بلاگ ایرانی دیگری همچنین عکسی و حتی مشابه این تصویر رو ندیده ام، همانطور که در این عکس مشاهده مینمائید این مار در حال کشیدن سیگار میباشد و معتاد نیکوتین توتون شده، چه از لحاظ علمی پزشکی و چه از لحاظ تفریحی به هیچ وجه این عمل قابل توجیه نیست و این حیوان بیچاره یا گرفتار آزمایشات شده و یا گیر یک سوء استفاده گر افتاده که برای مقاصد مادی و تفریحی بهمراه یک سیگار جلوی دوربین عکاسی رفته و همانطور که میدانید تا کنون بیشتر از دو هزار ماده بسیار سمی در توتون سیگار کشف شده است که هم در انسان و هم در حیوانات دارای عوارض بسیاری است

No comments: