Friday, October 23, 2009

یه عکس جالب از هندوستان

یه عکس جالب از هندوستانیه عکس جالب از هندوستان البته زیاد تعجب نکنید، در هند این اتفاقات اصلآ عجیب نیست به علت اینکه هند بعد از چین بیشترین جمعیت رو داره که در این عکس جالب هم میبینیم ده ها و یا بلکه صدها نفر در روی واگن های قطار و تعداد بیشتری هم در کناره های واگنها چسبیده اند، تا قبل از دیدن این عکس و در عکسهایی که قبل از این تصویر دیده بودم فقط مردم بر روی سقف واگنها سوار میشدند ولی انگار مردم هندوستان در این سالها پیشرفت کردند و همانطور که در عکس میبینید جوری روی واگن رو پوشوندند که دیگه قطار محو شده و انگار یه گوله آدم در حال حرکت برروی ریل میباشند

No comments: