Sunday, November 1, 2009

عکسهای جالب از شهر ممنوعه

شهر ممنوعه
عکسهای شهر ممنوعه
عکس شهر ممنوعه
عکس
شهر ممنوعه در کشور چین واقع شده است و تمامی چهار عکس بالا از شهر ممنوعه انداخته شده، این بنای بزرگ بدستور امپراطور جو دی دومین امپراطور سلسله مینگ و در سال 1406 ساخته شده و در تمامی عکسهای فوق میتوان به وسعت و بزرگی این بنای تاریخی پی برد در سومین عکس سکوی سفید رنگ قصر تای حه را میبینید که این سکوی زیبا قصر را پر جلال تر کرده و در ضمن از نفود رطوبت به قصر که در عکسهای دیگر بخوبی نمایان است جلوگیری می‌کند، برای زهکشی این سکو که در سه اشکوب است ،از بیش از یک هزار مجسمه سر اژدها استفاده شده وهنگام بارش باران آب زهکشی شده از دهان اژدها ها فوران می‌کند .و از آنجا که ابنیه مجموعه شهر ممنوعه چوبی است ،این امر ظاهرا در پیشگیری از آتش سوزی موثر بوده است

No comments: